Viral vch ?, Từ trước đến nay chưa từng coi Durex chỉ là BCS

Viral vch ?
Từ trước đến nay chưa từng coi Durex chỉ là BCS. Đó là một chuyên gia tâm lý, một thương hiệu xã hội, một bậc thầy sáng tạo ❤️
Hắn nể các bác MKT của anh Durex lắm ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *