Thực hiện nghị quyết trung ương VI (lần I) của Đảng

Công việc của ngành xây dựng Phú Thọ trong sự phát triển nông nghiệp nông thôn
Để thực hiện Nghị quyết của tỉnh Đảng bộ, Ngành xây dựng Phú Thọ đang nỗ lực đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp – nông thôn. Phương hướng là: Đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đưa cách mạng Khoa học kỹ thuật vào nông lâm nghiệp, theo hướng thủy lợi hóa, cơ giới hóa, điện khí hóa, hóa học hóa và công nghệ sinh học, thực hiện thâm canh tăng vụ, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đem lại hiệu quả cao, cải thiện điều kiện lao động cho nông dân. Để đáp ứng được thủy lợi hóa ngành xây dựng phải tập trung sản xuất Vật liệu xây dựng: Như xi măng, gạch máy tuy nen chất lượng cao để xây dựng hệ thống, thủy lợi, bê tông hóa, gạch hóa mương máng dẫn nước vào đồng ruộng.
Phát triển cơ cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh sản xuất Vật liệu xây dựng, từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn: Thủy lợi, cầu cống, đê kè, giao thông, điện, thông tin liên lạc phục vụ sản xuất và đời sống, cải thiện nhà ở, nước sạch, hình thành thị trấn, thị tứ tụ điểm công thương nghiệp để giao lưu theo hướng đô thị hóa. Ngành xây dựng Phú Thọ phải tập trung thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, bao gồm: Quy hoạch xây dựng chung và quy hoạch vùng, quy hoạch cho từng khu vực, thực hiện đổi mới từng điểm dân cư là trung tâm của xã, liên xã là thị tứ, v.v… quy hoạch phải được xác định rõ về tính chất điểm dân cư, quy mô đất đai, dân số, vị trí tương quan giữa làng xóm, với đồng ruộng, hệ thống đường và các công trình kỹ thuật hạ tầng, công trình công cộng và trung tâm.
Trong quá trình chỉ đạo ngành đã làm thí điểm ở ba cụm dân cư Phú Thọ được tỉnh phê duyệt là: Quy hoạch cụm xã Lương Sơn huyện Yên Lập, quy hoạch cụm xã Văn Miếu huyện Thanh Sơn, quy hoạch cụm xã Quân Khê – Hiền Lương huyện Hạ Hòa.
Ngành Xây dựng Phú Thọ đã tập trung vào các giải pháp quy hoạch cải tạo điểm dân cư hiện có là khu đất sản xuất, đất xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất cho mạng lưới công trình kỹ thuật hạ tầng, đất ở, đất cho mạng lưới cấp điện và thông tin liên lạc, vệ sinh môi trường (cấp thoát nước) v.v…
Nhằm thiết thực góp phần cho quá trình công nghiệp hóa – Hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn, từ nay đến năm 2010 ngành Xây dựng Phú Thọ sẽ tích cực triển khai phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng. Trước mắt trong năm 1998, phấn đấu hoàn thiện nhà máy gạch tuy nen Minh Khai thành phố Việt Trì công suất 10 triệu viên/ năm để đầu năm 1999 đi vào sản xuất ổn định. Từ năm 2000 đến năm 2010 tiếp tục xây dựng 2 nhà máy gạch tuy nen trên địa bàn huyện Yên Lập và huyện Thanh Sơn, mỗi nhà máy có công suất 5 triệu viên/ năm. Như vậy ngành Xây dựng Phú Thọ có thể chủ động cung cấp cho thị trường xây dựng một lượng gạch sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến từ 42 đến 45 triệu viên gạch/ năm.
Tóm lại, đồ án mới chỉ là bước đầu, cần phải thông qua cơ sở, lấy ý kiến của các ngành, các cấp. Sau khi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch, Sở Xây dựng sẽ có hướng dẫn cụ thể để nhân dân thực hiện. Thực hiện có hiệu quả những vấn đề trên cần có sự thống nhất lãnh đạo và chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở. Có như vậy mới giành thắng lợi trong sự nghiệp công nghiệp hóa – Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Phú Thọ.
Kỹ sư Đoàn Quang Huy – Xây Dựng/ Bộ xây dựng – Hà nội – số 34 -1998

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *