Xi măng cầu đước xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương xô viết

Là một trong hai nhà máy xi măng lò đứng đầu tiên của cả nước (thành lập năm 1958, cùng nhà máy xi măng Sài Sơn – Hà Tây), trải bao thăng trầm của lịch sử, bao vật lộn với thiên tai địch họa và... Read More