Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng

Ngày 30 – 7 – 1998, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Nghị định số 56/ 1998/ NĐ – CP quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, Cơ quan ngang... Read More

Thực trạng nhà ở nội dung mới của cuộc tổng điều tra dân số toàn quốc

Ngày 9 tháng 6 năm 1998, căn cứ Luật tổ chức Chính phủ và theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 106/ 1998/ QĐ – TTg về tổ chức tổng... Read More

Chỉ thị về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ xây dựng

Ngày 21 – 7 – 1998, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ra chỉ thị số 09/ 1998/ CT – BXD về việc sắp xếp đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ. Theo chỉ thị các tổng công ty, công ty... Read More