Kết cấu: Nhà nằm phía Đông dòng chảy hoặc đường đi mà phía Tây Nam

Thứ đến, nếu người sống trong căn nhà theo đuổi các ngành nghề thuộc lĩnh vực âm nhạc nghệ thuật, thiết bị âm thanh hoặc thông tin đại chúng, đều có thể thực hiện được hoài bão và lý... Read More

Kết Cấu: Nhà nằm phía Bắc dòng chảy hoặc đường đi mà phía Tây Bắc có núi

– hoạt trong tổ chức đoàn thê thưòng được mọi người kính trọng, ủng hộ. – Kết cấu: Nhà nằm phía Bắc dòng chảy hoặc đưòng đi mà phía Nam có núi (H.469). – Phán đoán: Kết cấu... Read More