Mối quan hệ giữa phương vị sở tai các vật kiến trúc xung quanh với điểm đo trong khoảng 31° ~ 45° Đông- Bắc

thì chỉ số sức ảnh hưởng của nó bằng 3, với thế ngoại hình này sẽ tạo nên trạch vận tốt nhất cho ngôi nhà, nhất là về mặt phát triển trí năng và thăng tiến trên đường hoạn lộ, đều... Read More

Mối quan hê giữa phương vị sở tai các vât kiến trúc xung quanh với điểm đo

Khi trong khoảng 0° ~ 15° Bắc; 91° – 105° Đông; 91° ~ 105° Đông; 181° ~ 195° Tây- Nam hoặc 271° ~ 285° Tây của điểm đo có toà kiến trúc cao to (h.200), thì chỉ sô sức ảnh hưởng của nó bằng 1.... Read More

Mối quan hệ giữa phương vị sở tại các vật kiến trúc xung quanh với điểm đo

của điểm đo có vật kiến trúc cao to (h.194), thì chỉ sô sức ảnh hưởng của nó bằng 2. Thếê ngoại hình nhà này kém hơn thế (1) một chút, có sức tác dụng tương đối tốt đổi với các mặt sự... Read More