Có câu chuyện rằng, một gia đình có 5 người Các doanh nghiệp xây lắp- phần 2

Nhờ sức mạnh tập trung đó, các thành viên của Tổng Công ty đều có việc làm ổn định, trình độ chuyên môn phát triển tương đối đồng đều. Nếu như trước đây, việc lắp đặt các nhà máy xi... Read More